+90 850 440 02 12
info@humaclinic.com
Turkey / İstanbul

KVKK

HUMA CLİNİC TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve EMMİ HEALTH TOURISM FİRMASI olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698” sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler sağlık tesislerimiz ve turizm ofislerimizde alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu:

Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimizde tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu”

HUMA CLİNİC TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve EMMİ HEALTH TOURISM FİRMASI dır.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, sağlık ve turizm birimlerimize tüm bağlı İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, sağlık kurumlarımızın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Hasta, turist ve Yasal Temsilci Verileri:

Hastalarımıza ve yolcularımıza ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf, gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Hastaların yakınlarına ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer yakınlarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.2.Ziyaretçi Verileri:

Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimizde ve diğer birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri, kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimizde üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir. İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Kişisel verileriniz, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimizde hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimizde kayıt yapılabilmesi, muayene değerlendirme dahil sağlık ve turizm faaliyetlerinin yürütülmesi, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması, Huma Clinic Sağlık tesislerimiz ve Emmi Health Tourısm ofislerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, sağlık-turizm, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlık ve turizm faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, hasta-turist kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, sağlık tesis ve Turizm Merkezinin Sağlık hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Sağlık tesis ve Turizm Merkezi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Sağlık tesis ve Turizm Merkezi tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Sağlık tesis ve turizm Merkezi içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; sağlık merkezlerimizin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu Holding şirketine; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, sağlık merkezlerimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl/İlçe Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

 

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
Call Now Button